Nirukta.Shad-Bhav-Vikar_vimarsh by Dr. Mamta Mehra, Assist.Prof. MU